Loading...

[2019뉴욕오토쇼]기아 스팅어 GTS "딱 800대만 팝니다"

프로필 이미지

[2019뉴욕오토쇼]기아 스팅어 GTS "딱 800대만 팝니다" 기아가 2019뉴욕오토쇼서 스팅어 GTS를 공개함. 신규 색상과 카본 파이버 파츠 그리고 영리한 네 바퀴 굴림으로 꾸려진 스팅어 GTS는 단 800대만 생산됨. D-AWD라고 불리는 네 바퀴 굴림은 BMW M x드라이브처럼 주행 모드에 따라 뒷 바퀴로만 힘을 100% 쏟을 수 있음(앞뒤 구동력 배분률: 컴포트 40:60, 스포트 20:80, 드리프트 0:100). 카본 파이버는 그릴, 범버, 사이드 미러 등에 적용됨. 신규 색상은 페더레이션 오렌지임. 실내는 알칸타라로 마감됨. 엔진은 365마력의 V6 3.3L 가솔린 트윈 터보고, 변속기는 8단 자동임. 편의 품목으로는 하만카돈 프리미엄 오디오 시스템, 스마트폰 무선충전 시스템 등이 있음. 가격은 4만6500달러. 우리나라 돈으로 약 5300만원임. Ehrling - Sthlm Sunset [FREE TO USE] Free Download: https://freetouse.com/music/ehrling-s... Make sure to read this before using Ehrling’s music: https://ehrlingmusic.wordpress.com -세계자동차문화공간 https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1Z_dh8CHggMaJt4P9j0yDh_gi4DcQmNIe&hl=ko&ll=40.713955800000036%2C-74.02587890000001&z=8 -독일자동차여행PART3 폭스바겐박물관:https://youtu.be/gEUwcXp1Grs 아우토반에서하면안되는3가지:https://youtu.be/RjF4Wcy2abs bmw벨트:https://youtu.be/CheTQXbQTXU bmw박물관:https://youtu.be/rYZ_VB3n5gI 벤츠박물관:https://youtu.be/E5jFWe3rv2A -독일자동차여행PART2 제국의심장.아우토슈타트:https://youtu.be/b9w1cbAMQ30 아우토슈타트부가티파빌리온:https://youtu.be/xNyAcqJrFSY 폭스바겐신형투아렉미리보기:https://youtu.be/1AeEdRL_dX4 아우토슈타트아우디파빌리온:https://youtu.be/zwvfPoz-ly4 아우토슈타트포르쉐파빌리온:https://youtu.be/85GtFYMUHHk -독일자동차여행PART1 독일카셀:https://youtu.be/F7PC90G5K7M 독일카셀바이오호텔:https://youtu.be/titEcyXsGQg 독일볼프스부르트품픈가스:https://youtu.be/jjs3RUnSUUs 독일수도베를린에서운전하기:https://youtu.be/0Ygc2oYk4ZA 독일볼프스부르트성:https://youtu.be/NT7V5s_DUIE -세계자동차박물관방문영상 포르쉐박물관:https://youtu.be/MVixKdLGdi4 메르세데스벤츠박물관:https://youtu.be/E5jFWe3rv2A BMW박물관:https://youtu.be/rYZ_VB3n5gI 아우디포럼:https://youtu.be/wvbitvKtHww 폭스바겐박물관:https://youtu.be/gEUwcXp1Grs

Top