Loading...

자전거 고인물이 가성비갑 입문급 로드 자전거 대신 골라드립니다!

프로필 이미지

* 20.08.15 이 영상에 언급되는 그 어떤 자전거 제조사 또는 수입사로부터 광고료를 지급받지 않았습니다. 클라리스로 시작하긴 좀 그런데? 좀 적당히 중급 자전거 중에 시작할만한거 없나? 라고 고민하셨던 분들께 추천해드리는 어른이용 로드 자전거 입문 리스트! 제 채널을 아껴주시는 분들의 연령대에 맞춰 그에 상응하는 데이터를 모아왔습니다! 앞으로 지인분께서 자전거 추천 좀 해달라고 하시면 바로 이 영상을 보여드리세요! 여러분의 고민을 덜어드리겠습니다! 혹시나 여러분이 알고 계신 자전거 중에 빠진 모델이 있다면 댓글로 남겨주세요! 문의 : ssangsour@naver.com 인스타그램 : y_anchovy 1. https://www.specialized.com/kr/ko/tarmac-disc-comp/p/171351?color=271678-171351&searchText=90620-5049 2. https://www.specialized.com/kr/ko/roubaix-comp/p/170244?color=263087-170244&searchText=94420-5244 3. https://www.trekbikes.com/kr/ko_KR/%EC%9E%90%EC%A0%84%EA%B1%B0/%EB%A1%9C%EB%93%9C-%EC%9E%90%EC%A0%84%EA%B1%B0/%ED%8D%BC%ED%8F%AC%EB%A8%BC%EC%8A%A4-%EB%A1%9C%EB%93%9C/%EC%97%90%EB%AA%AC%EB%8B%A4/%EC%97%90%EB%AA%AC%EB%8B%A4-sl/%EC%97%90%EB%AA%AC%EB%8B%A4-sl-5-%EB%94%94%EC%8A%A4%ED%81%AC/p/27880/?colorCode=greendark 4. https://www.trekbikes.com/kr/ko_KR/%EC%9E%90%EC%A0%84%EA%B1%B0/%EB%A1%9C%EB%93%9C-%EC%9E%90%EC%A0%84%EA%B1%B0/%ED%8D%BC%ED%8F%AC%EB%A8%BC%EC%8A%A4-%EB%A1%9C%EB%93%9C/%EB%8F%84%EB%A7%88%EB%8B%88/domane-sl/%EB%8F%84%EB%A7%88%EB%8B%88-sl-5/p/28311/?colorCode=bluedark 5. https://www.trekbikes.com/kr/ko_KR/%EC%9E%90%EC%A0%84%EA%B1%B0/%EB%A1%9C%EB%93%9C-%EC%9E%90%EC%A0%84%EA%B1%B0/%ED%8D%BC%ED%8F%AC%EB%A8%BC%EC%8A%A4-%EB%A1%9C%EB%93%9C/%EC%97%90%EB%AA%AC%EB%8B%A4/%EC%97%90%EB%AA%AC%EB%8B%A4-sl/%EC%97%90%EB%AA%AC%EB%8B%A4-sl-6-%EB%94%94%EC%8A%A4%ED%81%AC/p/22109/?colorCode=reddark_black 6. https://www.trekbikes.com/kr/ko_KR/%EC%9E%90%EC%A0%84%EA%B1%B0/%EB%A1%9C%EB%93%9C-%EC%9E%90%EC%A0%84%EA%B1%B0/%ED%8D%BC%ED%8F%AC%EB%A8%BC%EC%8A%A4-%EB%A1%9C%EB%93%9C/%EB%A7%88%EB%8F%88/%EB%A7%88%EB%8F%88-sl/%EB%A7%88%EB%8F%88-sl-6-%EB%94%94%EC%8A%A4%ED%81%AC/p/28714/?colorCode=red_black 7. http://www.daejinkr.com/ 8. http://sanbadasports.co.kr/front/product/product_brand_list.php?BrandNo=33&Cate2=1086&Cate3=&PgVType=I&PgSize=12&PgOrdBy=1002&PageNo=1&ProdNo=126821&Detail=1 9. http://sanbadasports.co.kr/front/product/product_brand_list.php?BrandNo=33&Cate2=1086&Cate3=&PgVType=I&PgSize=12&PgOrdBy=1002&PageNo=3&ProdNo=126417&Detail=1 10. https://www.scott-sports.com/kr/ko/product/scott-foil-20-bike?article=274715022 11. https://www.scott-sports.com/kr/ko/product/scott-addict-rc-30-yellow-bike?article=274730023#geometry 12. https://www.canyon.com/ko-kr/road-bikes/race-bikes/ultimate/ultimate-cf-sl-7.0/2510.html 13. https://www.canyon.com/ko-kr/road-bikes/race-bikes/ultimate/ultimate-cf-sl-disc-7.0/2156.html 14. https://www.canyon.com/ko-kr/road-bikes/race-bikes/ultimate/ultimate-cf-sl-8.0/2151.html 15. https://www.canyon.com/ko-kr/road-bikes/race-bikes/ultimate/ultimate-cf-sl-disc-8.0/2157.html 16. https://www.canyon.com/ko-kr/road-bikes/race-bikes/aeroad/aeroad-cf-sl-7.0/2086.html?dwvar_2086_pv_rahmenfarbe=BU%2FWH&quantity=1 17. https://www.canyon.com/ko-kr/road-bikes/race-bikes/aeroad/aeroad-cf-sl-disc-7.0/2092.html 18. https://www.canyon.com/ko-kr/road-bikes/race-bikes/ultimate/ultimate-cf-sl-8.0-di2/2152.html 19. https://www.giant-bicycles.com/kr/propel-advanced-1-disc-2020 20. https://www.giant-bicycles.com/kr/propel-advanced-1-se-2020 21. https://www.giant-bicycles.com/kr/tcr-advanced-1-se-2020 22. https://www.giant-bicycles.com/kr/tcr-advanced-1-disc-kom-2020 23. https://www.giant-bicycles.com/kr/defy-advanced-1-2020 24. https://www.giant-bicycles.com/kr/defy-advanced-pro-2-2020 25. http://www.odbike.co.kr/goods/goods_view.php?goodsNo=1000000420 26. http://www.odbike.co.kr/goods/goods_view.php?goodsNo=1000000419 27. http://www.trigon.co.kr/product/detail.html?product_no=3428&cate_no=547&display_group=1 28. http://www.trigon.co.kr/product/detail.html?product_no=3483&cate_no=547&display_group=1 29. http://www.trigon.co.kr/product/detail.html?product_no=4014&cate_no=547&display_group=1 30. https://www.cellosports.com/product/product_view.html?b_code=8318 31. https://www.cellosports.com/product/product_view.html?b_code=8315 32. https://www.elfama.com/goods/view.php?ars_no=0v-pEzYNyYQza7MAFdOEj1cdxyqLOr76te_99fLnVTC5Rb_B 33. https://www.elfama.com/goods/view.php?ars_no=E5ru_oSULZb17s3v6nzBZwsR0VdSLQVJmikEpK6e_PiZmreY 34. https://www.wiawis.com/kr/bbs/board.php?bo_table=m3_1&wr_id=53&ct= 35. https://www.wiawis.com/kr/bbs/board.php?bo_table=m3_1&wr_id=26&ct= 아 bmc는 http://www.bmc-korea.com/shop/goods/goods_view.php?goodsno=3092&category=016014001

Top